KURS OPERATORÓW PILARKI
KURS DLA DRWALI
„DRWAL - OPERATOR PILARKI SPALINOWEJ”

SZKOLENIE Z ZAKRESU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
WYMAGANYCH DO WYKONYWANIA ZAWODU

Kurs prowadzony jest w oparciu o:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. nr 161, poz. 1141) Zarządzenie nr 41/1998 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 lipca 1998 r.

Cel kursu:
Zdobycie przez kandydatów do zawodu drwala - operatora pilarek spalinowych, kwalifikacji zawodowych na poziomie gwarantującym najwyższą efektywność działania i minimalizację zagrożeń życia i zdrowia występujących w tym zawodzie.

Korzyści:
Świadectwo ukończenia kursu uprawnia do podjęcia pracy w zawodzie drwala w firmach świadczących usługi na rzecz jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, prowadzących prace pielęgnacyjne w parkach i terenach zielonych, likwidujących skutki klęsk żywiołowych (np. wiatrołomy) i innych.

 

Program kursu przewiduje opanowanie przez kandydatów:

wiadomości z zakresu budowy i zasad działania pilarki spalinowej oraz sprzętu pomocniczego używanego przy pozyskaniu drewna;
podstawowych wiadomości o organizacji procesu technologicznego pozyskania drewna i innych prac pielęgnacyjnych oraz zagrożeń życia i zdrowia z nim związanych
umiejętności obsługi i bieżącej konserwacji pilarki spalinowej oraz sprzętu pomocniczego;
umiejętności poprawnej techniki wykonawstwa wszystkich czynności i operacji związanych z pozyskaniem drewna i prawidłowego wykorzystania w trakcie wykonywania tych czynności przewidzianego do nich sprzętu
Czas przewidziany na opanowanie materiału programowego kursu obejmuje 134 godziny (17 dni) w tym 104 godzin zajęć praktycznych w lesie na terenie Nadleśnictwa Gostynin.


W kursie mogą uczestniczyć kandydaci legitymujący się:

w zakresie wykształcenia ogólnego - ukończeniem co najmniej szkoły podstawowej zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez uprawnioną jednostkę organizacyjną przemysłowej służby zdrowia, dopuszczającym do udziału w kursie.

W trakcie odbywania ćwiczeń wszyscy kursanci, jak również prowadzący ćwiczenia instruktorzy, wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej. Uczestnicy kursu podczas szkolenia objęci są ubezpieczeniem NW.