SŁOWO WSTĘPNE

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Rada w Płocku na posiedzeniu w dniu 21.04.2010r podjęła decyzję zgodną z oczekiwaniami środowiska technicznego regionu płockiego o zorganizowaniu w dniach 19-21.10.2011r VIII Płockich Dni Techniki. Dni Techniki organizowane są co 2 lata, na przemian z Płockim Forum Budowlanym organizowanym przez Politechnikę Warszawska Szkołą Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku.

Głównymi organizatorami VIII Płockich Dni Techniki byli:

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Płocku wraz z:

- Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
- Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
- Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych
- Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Pożarnictwa

- Politechnika Warszawska Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku.

Na wniosek Rady patronat nad VIII Płockimi Dniami Techniki objęli:

- Minister Gospodarki
- Marszałek Województwa Mazowieckiego
- Wojewoda Mazowiecki
- Prezydent Miasta Płocka
- Starosta Powiatu Płockiego

Prezentacja osiągnięć, szans i perspektyw rozwoju, problemów związanych z wzajemnym oddziaływaniem techniki na otoczenie, przygotowaniem wysoko kwalifikowanej kadry dla przemysłu, promocji innowacyjnych technik i technologii jak również ogólnie pojętego bezpieczeństwa ludzi środowiska naturalnego regionu płockiego trwa od I-wszych Dni Techniki woj. Płockiego (9-15.X.1978r).

Dni Techniki organizowane były w cyklu 2- letnim do 1989 r. Po 20-letniej przerwie, w dniach 24-25.09.2009r zorganizowane zostały VII Płockie Dni Techniki. Federacja jako inicjator działań nie zawsze skutecznych, ze względu na brak bezpośredniego przełożenia na decyzje formalno-prawne, ale uparta i konsekwentna w „nękaniu” władz, „uświadamianiu” społeczeństwa, „szans’, jak również „zagrożeń” związanych z potrzebą przyspieszenia działań prorozwojowych w wielu obszarach życia postanowiła wzmóc swoje działania przy bardzo dużym zaangażowaniu Politechniki Warszawskiej Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku poprzez organizację kolejnych Płockich Dni Techniki.

Prezentowane referaty, wystąpienia, prezentacje firm i wystawy miały nam uświadomić ogrom zadań jakie stoją przed nami w zakresie między innymi:

- promocji i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych,
- zapewnienia bezpieczeństwa we wszystkich obszarach działania,
- przygotowania wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej.

Marek Karpiński
Prezes Rady NOT FSNT w Płocku